Overslaan en naar de inhoud gaan

Ketnet 2022

Wedstrijdreglement Kruiswoordpuzzel Ketnet Zomertour en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer

WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Voorwerp
  Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd Kruiswoordpuzzel Ketnet Zomertour zoals die hieronder is beschreven.

   
 2. Organisator
  De wedstrijd Kruiswoordpuzzel Ketnet Zomertour wordt ingericht door INFRABEL, een naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel gelegen aan het Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0869.763.069 (hierna genoemd "de organisator"). 

   
 3. Aanvaarding van de voorwaarden
  Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud het huidig reglement.

   
 4.   Deelnemers
  De wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon ouder dan 18 jaar die beschikt over een internetverbinding en een geldig e-mailadres en verblijft in België. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
  Personeelsleden van de organisator en hun familieleden en iedere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.


  Er is slechts één deelname toegestaan per persoon die voldoet aan de deelnamevoorwaarden. 

  De deelnemer bezorgt correcte informatie over zijn identiteit. De deelnemers die antwoorden onder een alias of een vals profiel worden gediskwalificeerd. Enkel de deelnemers die persoonlijk gecontacteerd kunnen worden via mail komen in aanmerking voor een prijs.
   
 5. Deelnamevoorwaarden
  De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Infrabelstand tijdens de Ketnet Zomertour 2022 tussen 09 juli en 15 augustus 2022.

   
 6. Principe van de wedstrijd
  De wedstrijd is gratis.
  Deelnemen aan de wedstrijd verloopt als volgt:

  de  kruiswoordpuzzel volledig en correct invullen
  uw gegevens volledig invullen
  ​​​​​​​
  uw deelnameformulier in de brievenbus indienen
  Tussen 10 juli en 15 augustus 2022 worden er vijf winnaars per actiedag getrokken uit de lijst van de inschrijvingen. Opdat de deelname geldig zou zijn, moet de deelnemer correct geantwoord hebben op de  kruiswoordpuzzel  en zijn gegevens volledig ingevuld hebben.

  De winnaar(s) wordt/worden binnen 5 dagen volgend op de trekking gecontacteerd, met de bevestiging van de aard van de gewonnen prijs en de modaliteiten om er gebruik van te kunnen maken. Elke winnaar die niet antwoordt binnen een termijn van 10 dagen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van zijn winst, wordt verondersteld te verzaken aan de winst.
  De prijs wordt dan toegewezen aan een nieuwe winnaar.

   
 7. Prijzen​​​​​​​
  In het kader van de wedstrijd wordt  de volgende prijs uitgereikt: 4 tickets voor het museum Train World te Schaarbeek die worden toegekend aan de deelnemers die via geldige trekking worden aangewezen en tot winnaar worden uitgeroepen. Elk winnaar wint één enkele prijs.


  De organisator behoudt zich het recht voor om de leeftijd van elke winnaar te controleren alvorens de prijs te overhandigen. De prijzen kunnen in geen geval gewisseld worden voor hun waarde in geld of voor eender welke andere gift.

  De prijzen worden toegekend bij trekking uit de lijst van de personen die geldig hebben deelgenomen. Opdat de deelname geldig zou zijn, moet de deelnemer correct op de  kruiswoordpuzzel hebben geantwoord en zijn gegevens volledig ingevuld. Infrabel trekt op elke actiedag tussen 10 juli en 16 augustus 2022 vijf namen uit de lijst van de geldige deelnemers van de dag (10/07 trekking van vijf winnaars van 09/07, 11/07 trekking van vijf winnaars van 10/07, 17/07 trekking van vijf winnaars van 16/07, 18/07 trekking van vijf winnaars van 17/07, 31/07 trekking van vijf winnaars van 30/07, en 16/08 trekking van vijf winnaars van 15/08).
   
 8. Verantwoordelijkheid​​​​​​​
  De niet-naleving van dit reglement en elke vorm van misbruik, misleiding (bv. door met meerdere email adressen in te schrijven), bedrog of poging tot bedrog, ongeacht de modaliteiten, kan aanleiding geven tot de uitsluiting zonder meer van de deelnemer uit de wedstrijd.


  De winnaars maken op eigen verantwoordelijkheid gebruik van hun prijs. De organisator draagt op dat vlak geen enkele verantwoordelijkheid.

  Er zal geen enkele klacht aanvaard worden met betrekking tot de wedstrijdvoorwaarden.

  In geval van overmacht, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs te vervangen door een gelijkaardige en gelijkwaardige prijs.

  De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd in functie van de omstandigheden te wijzigen, te verplaatsen, te annuleren en dit zonder compensatie voor de deelnemers of voor derden. In geen geval kan een drukfout, spelfout of tikfout ingeroepen worden of aanleiding geven tot enige verplichting uit hoofde van de organisator.
   
 9. Toepasselijk recht​​​​​​​
  ​​​​​​​Het Belgisch recht is van toepassing op dit reglement.


  Alleen de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd voor ieder geschil met betrekking tot dit reglement en de wedstrijd.
   
 10. Contactpersoon
  ​​​​​​​Het contactpunt voor alle inlichtingen, vragen, geschillen of ander noodzakelijk contact met de organisator met betrekking tot deze wedstrijd is: scholen@infrabel.be.


  ​​​​​​​Iedere mededeling door de deelnemer aan de organisator die met een ander middel gebeurd zou zijn, wordt als nietig beschouwd.

PRIVACYVERKLARING WEDSTRIJD  

Welke persoonsgegevens en waarom?

De organisator zal de deelnemers bepaalde persoonlijke gegevens vragen (met name naam, voornaam, adres, e‑mailadres en/of telefoonnummer). Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisator om voor de hierna vermelde doeleinden, en (in voorkomend geval) de publicatie van zijn naam als winnaar van de wedstrijd.

De persoonsgegevens die de organisator verwerkt, vallen onder de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de verwerking zijn persoonsgegevens door de organisator voor de doeleinden van de uitvoering van de wedstrijd (bv. uw email adres en GSM-nummer om u te melden dat u de wedstrijd heeft gewonnen). Indien u winnende deelnemer de tickets graag per post ontvangt, zullen we hem/haar ook zijn/haar postadres vragen. 

De organisator verbindt zich ertoe om de maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Binnen de organisator krijgen enkel de medewerkers van de afdeling I-SCPA.322 Culture & Campaigns, die de wedstrijd organiseren, toegang tot uw persoonsgegevens.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Infrabel krijgt de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u het deelnameformulier voor de wedstrijd invult.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De verwerkte persoonsgegevens worden maar zo lang als hiervoor nodig is, bewaard. Behoudens in geval van geschillen, worden zij daarom twee maand na de afloop van het verdelen van de prijzen, verwijderd.

Hoe delen we uw persoonsgegevens met derden?

We delen uw persoonsgegevens enkel met de dienstverleners met wie we een contractuele relatie hebben, zoals IT-dienstverleners, en, desgevallend, met externe dienstverleners om u in staat te stellen te genieten van de prijzen die aan de winnaars van de wedstrijd worden uitgereikt.

Worden uw persoonsgegevens verspreid buiten de EER?

Met het oog op de doeleinden beschreven in onderhavige informatienota inzake persoonsgegevens worden uw gegevens doorgaans bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en worden deze alleen doorgegeven aan een of meerdere landen buiten de EER waarvan de Europese Commissie heeft erkend dat ze een passend niveau van gegevensbescherming bieden.

Indien uw gegevens worden overgedragen aan of bewaard worden in een land buiten de EER dat niet erkend is als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, zal Infrabel de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht voldoet aan de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Klachten / vragen?

Indien u vragen heeft over de wedstrijd, kan u ons steeds contacteren op scholen@infrabel.be.

Indien u meer informatie wenst over de manier waarop wij als organisator uw gegevens verwerken, gelieve dan contact met ons op te nemen via DPO@infrabel.be.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om een adequaat veiligheidsniveau voor uw persoonsgegevens te verzekeren en deze te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten, onder meer, coderingstechnieken, controles inzake fysieke toegang en toegang tot IT-systemen, verplichtingen tot geheimhouding enz.

Uw rechten​​​​​​​

U hebt recht op informatie over hoe Infrabel uw persoonlijke gegevens gebruikt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Als de u verstrekte informatie niet duidelijk is, kan u contact opnemen met DPO@infrabel.be.

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. De verwerkingen voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming blijven evenwel rechtsgeldig.

Voor het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van uw naam/voornaam en contactgegevens voor de uitvoering van de wedstrijd, kan u rechtstreeks contact opnemen met het organisatieteam via scholen@infrabel.be. In dat geval sluit u dan wel uw deelname aan de wedstrijd uit, vermits wij u als winnaar geen prijs kunnen toekennen.

Voor het intrekken van uw toestemming voor het vermelden van uw naam en voornaam en stad van woonst op onze Facebookpagina, kan u rechtstreeks contact opnemen met het organisatieteam via scholen@infrabel.be

U hebt recht op toegang en inzage tot uw persoonsgegevens en op relevante informatie over de manier waarop Infrabel uw persoonsgegevens gebruikt. U heeft ook het recht om Infrabel te verzoeken uw gegevens te verbeteren (rectificatie) en te wissen, het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt uw rechten ook uitoefenen door per email rechtstreeks een verzoek in te dienen bij de DPO van Infrabel op DPO@infrabel.be of per brief als volgt: Infrabel, ter attentie van de Data Protection Officer, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel.  Bij twijfel over uw identiteit kunnen wij u ook om een identiteitsbewijs vragen.

U heeft uiteraard ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (GBA) over de manier waarop Infrabel uw persoonlijke gegevens behandelt of verwerkt. De GBA kan worden gecontacteerd op: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.