Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene verkoopsvoorwaarden Infrabel NV van publiek recht

1. Betaling van de factuur

  • De facturen zijn betaalbaar op 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders is bepaald. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt een herinnering of een ingebrekestelling gestuurd.
  • Bij verzending van een herinnering en/of ingebrekestelling worden administratieve kosten aangerekend gelijk aan 100 €.
  • Elke onbetaalde factuur zal vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met de wettelijke rentevoet in de handelstransacties tenzij bij overeenkomst anders is bepaald. Dit geldt ook voor handelszaken met particulieren.

2. Rechtzetting van de factuur

Indien de ontvangen factuur naar het oordeel van de Begunstigden rechtgezet moet worden, moeten zij dat kenbaar maken binnen de 7 werkdagen na factuurdatum. De Begunstigden blijven evenwel gehouden tot betaling van de bedragen die als onbetwistbaar verschuldigd beschouwd mogen worden. Indien de gevorderde bedragen fouten bevatten of onvolledig zijn, wordt de factuur rechtgezet. Als na rechtzetting sprake is van een batig saldo voor deze Begunstigden, wordt dit aan hen terugbetaald.

3. Betwisting van de factuur

Betwisting van de factuur moet gemotiveerd worden per aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na factuurdatum met een duidelijke omschrijving van het voorwerp van betwisting.

4. Geschillenregeling

Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Infrabel N.V. van publiek recht is gevestigd.