Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement Infrabel en Informatienota inzake persoonlijke levenssfeer

WEDSTRIJDREGLEMENT 

Artikel 1 – Voorwerp 

Onderhavig Reglement is van toepassing op de Infrabel-Wedstrijd zoals hieronder beschreven. 

Artikel 2 – Organisator 

De Infrabel-Wedstrijd wordt georganiseerd door INFRABEL, een naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, ingeschreven in de KBO onder nummer 0869.763.267 (hierna "de Organisator" genoemd).  

Artikel 3 – Aanvaarding van de voorwaarden 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer zonder voorbehoud onderhavig Reglement. 

Artikel 4 – Deelnemers 

Deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die in België woont, met uitzondering van de personeelsleden van de Organisator en hun familieleden en van iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze Wedstrijd. 

Er is slechts één deelname toegestaan per persoon - iemand met dezelfde familienaam, dezelfde voornaam, hetzelfde e-mailadres - en dit tijdens de volledige duur van de Wedstrijd. 

De Deelnemer staat in voor het bezorgen van de juiste contactgegevens. De Deelnemers die antwoorden onder een alias of valse contactgegevens worden gediskwalificeerd. Enkel de Deelnemers met wie via e-mail persoonlijk contact kan worden opgenomen, komen in aanmerking voor een prijs. 

Artikel 5 – Deelnamevoorwaarden 

Deze Wedstrijd zal verschijnen op informatieborden in de Mellestraat (Gent). Het is mogelijk dat iemand anders, in zijn of haar naam, de Wedstrijd deelt op sociale media. 

De Deelnemers kunnen de vragenlijst van de Wedstrijd invullen via een online formulier tussen 20 juli en 1 november.  

Artikel 6 – Principe van de Wedstrijd 

De Wedstrijd is gratis. 

Deelnemen aan de Wedstrijd gaat als volgt: 

  • Beantwoord de 10 vragen en de schiftingsvraag. 

  • Identificeer uzelf met uw e-mailadres, uw postadres, naam en achternaam op de pagina van het online formulier. 

  • Verzend uw antwoorden via het online formulier en dit vóór de einddatum van de Wedstrijd. 

In totaal worden er 15 winnaars aangeduid onder de personen die de 10 kennisvragen juist beantwoord hebben en het juiste antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benaderen. 

Er wordt binnen 5 dagen na de aanduiding contact opgenomen met de winnaar(s), waarbij de aard van de gewonnen prijs en de modaliteiten om er gebruik van te maken, bevestigd worden. Elke winnaar die niet antwoordt binnen een termijn van 10 dagen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van zijn of haar winst, wordt verondersteld te verzaken aan de winst. De prijs wordt dan toegewezen aan een nieuwe winnaar. 

Artikel 7 – Prijzen 

De prijs bestaat uit vier kaartjes voor het museum Train World in Schaarbeek. Er zijn 15 van dergelijke prijzen, en elk van deze prijzen zal worden toegekend aan de Deelnemers wiens deelname geldig is en die tot winnaars worden uitgeroepen, rekening houdend met de in artikel 6 vermelde voorwaarden. Elk winnaar wint één enkele prijs. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de leeftijd van elke winnaar te controleren alvorens de prijs te overhandigen. De prijzen kunnen in geen geval gewisseld worden voor hun waarde in geld of voor eender welke andere gift. 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid 

De niet-naleving van dit Reglement en elke vorm van fraude of poging tot bedrog, ongeacht de modaliteiten, kan aanleiding geven tot de uitsluiting van de dader uit de Wedstrijd. 

De winnaars maken op eigen verantwoordelijkheid gebruik van hun prijs. De Organisator kan in dit verband, met inbegrip van maar niet beperkt tot, geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade die (in)direct verband houden met een gewonnen prijs. 

Er zal geen enkele klacht aanvaard worden met betrekking tot de Wedstrijdvoorwaarden. 

In geval van overmacht behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te vervangen door een gelijkaardige en gelijkwaardige prijs. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in functie van de omstandigheden te verlengen, op te schorten, te beëindigen, te annuleren of te wijzigen en dit zonder enige compensatie voor de Deelnemers of voor derden. In geen geval kan een druk-, spel- of tikfout ingeroepen worden of aanleiding geven tot enige verplichting uit hoofde van de Organisator. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing op dit Reglement. 

Alleen de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd voor ieder geschil met betrekking tot dit Reglement en deze Wedstrijd. 

Artikel 10 – Contactpersoon 

Het contactpunt voor alle inlichtingen, vragen, geschillen of ander noodzakelijk contact met de Organisator van deze Wedstrijd is contact@infrabel.be of per post: 

Infrabel 
Culture & Campaigns 
10-31 I-SCPA.132 
Marcel Broodthaersplein 2 
1060 Sint-Gillis 

Iedere mededeling door de Deelnemer aan de Organisator die met een ander middel gebeurd zou zijn, wordt als nietig beschouwd. 

INFORMATIENOTA INZAKE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

De Organisator (hierna ook “Infrabel” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Deelnemers van deze Wedstrijd. Deze Informatienota inzake persoonlijke levenssfeer beschrijft de manier waarop Infrabel de persoonsgegevens van de Deelnemers van deze Wedstrijd verzamelt, gebruikt, raadpleegt of verwerkt evenals de rechten van de Deelnemers die hieruit voortvloeien. 

Infrabel = Infrabel NV, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0869.763.267, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel.  

Uw gegevens worden verwerkt door de dienst I-SCPA.132 van Infrabel. 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Infrabel in het kader van deze Wedstrijd? 

De gegevens die u verstrekt bij het invullen van het deelnameformulier voor de Wedstrijd, d.w.z., indien van toepassing, uw naam, voornaam, postadres en e-mailadres. 

Waarom verzamelt en verwerkt Infrabel uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag? 

In het kader van uw deelname aan deze Wedstrijd verwerkt Infrabel bovenvermelde persoonsgegevens met het oog op de organisatie en het beheer van de Wedstrijd en om u de nodige informatie hieromtrent te kunnen verstrekken. 

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming die u geeft tijdens het invullen van het Wedstrijdformulier. 

Hoe verzamelt Infrabel uw persoonsgegevens? 

Infrabel krijgt de gegevens rechtstreeks van u wanneer u het Wedstrijdformulier invult. 

Hoe lang bewaart Infrabel uw persoonsgegevens? 

Infrabel bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de verwerkingsactiviteiten in het kader van de Wedstrijd uit te voeren. 

Hoe deelt Infrabel uw persoonsgegevens met derden? 

Infrabel deelt uw persoonsgegevens enkel met de dienstverleners met wie Infrabel een contractuele relatie heeft, zoals IT-dienstverleners, en, desgevallend, met externe dienstverleners om u in staat te stellen te genieten van de prijzen die aan de winnaars van de Wedstrijd worden uitgereikt. 

Worden uw persoonsgegevens verspreid buiten de EER? 

Met het oog op de doeleinden beschreven in onderhavige Privacyverklaring worden uw gegevens doorgaans bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en worden deze alleen doorgegeven aan een of meerdere landen buiten de EER waarvan de Europese Commissie heeft erkend dat ze een passend niveau van gegevensbescherming bieden. 

Indien uw gegevens worden overgedragen aan of bewaard worden in een land buiten de EER dat niet erkend is als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, zal Infrabel de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht voldoet aan de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  Indien u meer informatie wenst over de manier waarop Infrabel het bovenstaande toepast met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Infrabel

Beveiligingsmaatregelen 

Infrabel heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om een adequaat veiligheidsniveau voor uw persoonsgegevens te verzekeren en deze te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten, onder meer, coderingstechnieken, controles inzake fysieke toegang en toegang tot IT-systemen, verplichtingen tot geheimhouding enz. 

Over welke rechten beschikt u? 

Zodra u uw persoonsgegevens aan Infrabel heeft meegedeeld, beschikt u over een aantal rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Behoudens wettelijke uitzonderingen kunt u deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het voldoen aan een verzoek tot gevolg zou hebben dat de persoonsgegevens van een andere persoon worden verspreid, of als u van Infrabel vraagt om informatie te wissen die het volgens de wet dient te bewaren of die het op basis van onze rechtmatige belangen in bezit heeft. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via: DPO@infrabel.beof via volgend postadres: 

Infrabel 
Data Protection Officer  
Marcel Broodthaersplein 2  
1060 Brussel 

Indien uw vragen hieromtrent onbeantwoord blijven, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Infrabel moedigt u uiteraard aan om in eerste instantie hem te raadplegen, maar voor zover dit recht op u betrekking heeft, kunt u ook rechtstreeks klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Recht op het intrekken van uw toestemming 

Telkens wanneer Infrabel zich op uw toestemming beroept, kunt u deze op elk ogenblik en op eigen initiatief intrekken door contact op te nemen met Infrabel. De intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op de verwerking voorafgaand aan de intrekking. 

Het recht van toegang tot - en rectificatie van - uw gegevens 

U beschikt over een recht op toegang tot en inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om eventueel een kopie van uw gegevens te vragen, ze te beoordelen en/of te verbeteren. Indien u informatie zoals uw naam, uw e-mailadres en/of andere gegevens of voorkeuren wenst te corrigeren, kunt u dit eenvoudig doen door contact op te nemen met Infrabel. U kunt Infrabel ook vragen om u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die Infrabel verwerkt, zoals beschreven in deze Informatienota inzake persoonlijke levenssfeer. 

Recht op gegevenswissing 

Overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens die Infrabel heeft verwerkt, zoals in deze Informatienota inzake persoonlijke levenssfeer beschreven is, te laten wissen indien ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld of verwerkt, indien u uw toestemming heeft ingetrokken, of indien u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens, zoals in deze Informatienota inzake persoonlijke levenssfeer beschreven is, en er geen enkele andere basis voor de verwerking bestaat. Indien u uw persoonsgegevens wenst te laten wissen, kunt u dit aanvragen bij Infrabel. 

Recht op beperking van de verwerking 

In bepaalde omstandigheden zoals beschreven in de Wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u Infrabel vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. In dit geval zal Infrabel de verwerking beperken totdat het bij machte is de juistheid van uw gegevens te verifiëren. 

Recht van bezwaar tegen de verwerking 

In bepaalde omstandigheden zoals beschreven in de Wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder meer wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door middel van geautomatiseerde processen en gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Infrabel, heeft u het recht om de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en om ze over te dragen aan een andere dienstverlener. 

Hoe neemt u contact op met Infrabel? 

Bij vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Informatienota inzake persoonlijke levenssfeer kunt u zich steeds wenden tot: 

DPO@infrabel.be 

of 

Infrabel 
Data Protection Officer  
Marcel Broodthaersplein 2  
1060 Brussel