Overslaan en naar de inhoud gaan
overweg.

Bilzen - Vervanging overwegen

Een veiliger en robuuster spoornet, daar streven we naar bij Infrabel. Dit doen we onder andere door het aantal overwegen in België sterk te verminderen, zo ook in Bilzen. De werken vormen zo de ideale gelegenheid om de stedelijke ruimte te herinrichten en te optimaliseren met aandacht voor kwaliteit, toegankelijkheid en integratie. Met deze nieuwe voorzieningen verbeteren we niet alleen de veiligheid van het spoorwegverkeer maar bieden we ook meer comfort aan alle weggebruikers.

Het doel is om zeven overwegen te vervangen in Bilzen.

Locatie

De Molenstraat, Nijverheidsstraat, Laarstraat, Boomstraat, Rooi, Laakstraat en de Sint-Lambertuslaan/N2 Hasseltsestraat te Bilzen.

Planning

Begin: januari 2024
Eind: begin 2027

Planning van de werken

Januari 2024: Start opdracht

Q2 2024: Start bouwkundige werkzaamheden op het terrein

Begin 2027: Einde werken

De 7 overwegen

1. Molenstraat

De overweg van de Molenstraat maakt plaats voor een brug (voor alle verkeer) ten westen van de huidige overweg.
Ze zal zowel het treinspoor als de Molenstraat (tak Pruinveld) overspannen. Ten zuiden van het spoor zal ze aansluiten op de Oudestraat en ten noorden op de Molenstraat (tak Schoonbeek).
We voorzien aan de zuidzijde bovendien een keerlus, dit ter hoogte van de overweg.

Planning:
 

 • Voorbereidende werken uitgevoerd, nutsleidingen aangepast ter hoogte van de nieuwe aansluitingen van de weg.
 • Zomer 2024: Bouw van de brug.
 • Midden 2026: Nieuwe brug en nieuwe weg afgewerkt en open voor alle verkeer.
 • De overweg wordt pas afgesloten na ingebruikname brug.
Plan Molenstraat.
Brug over Molenstraat.

2. Nijverheidsstraat

De overweg aan de Nijverheidsstraat wordt vervangen door een langsweg ten noorden van het spoor die loopt tussen de overwegen Molenstraat en Nijverheidsstraat. Voor de fietsers voorzien we een fietstunnel ten westen van de overweg Nijverheidsstraat. Ook hier sluiten we de overweg pas af nadat de nieuwe brug gebouwd is.

De langsweg zorgt ervoor dat de woningen en het bedrijf toegankelijk blijven.

De toegangshellingen van de fietstunnel lopen evenwijdig met het spoor. Ten zuiden sluit ze aan op het huidige kruispunt Nijverheidsstraat-Kraailingenveld, ten noorden op de nieuwe langsweg. Er komen ook toegangstrappen in de tunnel.

Planning:
 

 • Q2 2024: Verplaatsen van nutsleidingen.
 • September 2024: 
  • Aan de noordzijde wordt de collector van Aquafin verplaatst om ruimte te maken voor de toegangshellingen van de fietstunnel.
  • Aan de zuidzijde starten de werken voor de bouw van de tunnel.
  • De tunnel wordt ter plaatse gebouwd en wordt tijdens een weekend zonder treinverkeer ingeschoven tot op zijn huidige locatie.
 • Midden 2026: De werken zijn klaar en de overweg kan afgesloten worden voor het verkeer.
Langsweg + toegang fietstunnel.
Plan Nijverheidsstraat.

Omgevingsvergunningsaanvraag fietssnelweg Nijverheidsstraat en Laarstraat

Visualisatie fietssnelweg.

Tussen de Nijverheidsstraat en de Laarstraat wordt de aanleg van de fietssnelweg F70  Hasselt - Bilzen gepland. De omgevingsvergunning voor deze werken zal in 2024 aangevraagd worden. 

Gezien de fietssnelweg voorzien wordt op de rand van een natuurgebied en er een klein stukje overlap is, wordt in een natuurcompensatie voorzien. 

3. Laarstraat

De overweg aan de Laarstraat vervangen we door een fietstunnel op +/- 400 meter ten oosten van de huidige overweg. Aan de zuidzijde komt er - parallel aan het spoor - een fietspad vanaf de overweg tot aan deze tunnel. Aan de noordzijde sluit de fietstunnel onmiddellijk aan op de Laarstraat. 

Planning:
 

 • Eind 2024:
  • Start bouw fietstunnel.

  • De tunnel wordt ten noorden van het spoor ter plaatse voorgebouwd.

  • Tijdens een weekend zonder treinverkeer wordt de tunnel ingeschoven.

 • Midden 2026: Fietstunnel wordt in gebruik genomen en de overweg wordt afgesloten.
Plan Laarstraat.
Visualisatie Laarstraat.

4. Boomstraat

We vervangen de overweg aan de Boomstraat door een brug voor alle verkeer, dit ten westen van de huidige overweg. De toegangshellingen sluiten zowel aan noord- als zuidzijde aan op de Boomstraat/Rehagestraat en we leggen er keerlussen aan. De overweg verdwijnt pas wanneer de nieuwe brug klaar is.

Plan Boomstraat.

Planning:
 

 • Nutsleidingen zijn verplaatst
 • Planning werken wordt nog verder uitgewerkt.
 • Begin 2027: Brug klaar en open voor alle verkeer. De overweg wordt nadien afgesloten.
Visualisatie Boomstraat.

5. Rooi

Deze overweg sluiten we af voor alle verkeer. Er komt op deze locatie geen brug of tunnel ter vervanging.

Planning:
 

 • Begin 2027: De overweg zal afgesloten worden
Plan Rooi.

6. Laakstraat

Ter hoogte van de Laakstraat maakt de overweg plaats voor een fietstunnel. Deze tunnel bevindt zich ten noorden van de huidige overweg en de toegangshellingen sluiten aan op de Laakstraat. 

Planning:
 

 • Begin 2025:
  • Start bouw fietstunnel.

  • De tunnel wordt ten noorden van het spoor ter plaatse gebouwd en ingeschoven tijdens een weekend zonder treinverkeer.

 • Begin 2027: 
  • Werken afgerond en fietstunnel in dienst.
  • De huidige overweg, die momenteel enkel nog door fietsers kan gebruikt worden, zal afgesloten worden voor alle weggebruikers.
Plan Laakstraat.
Bilzen - Visualisatie Laakstraat.

7. N2 Hasseltsestraat

De overweg N2 Hasseltsestraat vervangen we door een tun-nel voor alle verkeer. De tunnel bevindt zich +/- 125 m ten zuiden van de overweg en loopt zowel onder het treinspoor als de Nieuwstraat. Bovenop de tunnel komt er ook een nieuwe fietsweg. Zo krijgt Bilzen een nieuwe fietsverbinding tussen de stationsparking en de huidige overweg. Deze fietsverbinding maakt bovendien deel uit van de fietssnelweg F76 Genk – Tongeren.

Verder oostwaarts, voorbij het spoor, komt de tunnel boven tussen het appartementsgebouw Belisa en de achterzijde van het Martinus Atheneum. 

Ten westen van de overweg wordt de N2 afgeleid naar de Oude Tongersestraat. Deze weg wordt verbreed en krijgt twee fietspaden. Daarnaast komt er een rotonde waarvan de oostelijke tak aansluit op de tunnel.

Planning:
 

 • Q2 2024: Verplaatsen nutsleidingen.
 • Na Bouwverlof 2024: Rioleringswerken  in de Nieuwstraat.
 • Eind 2024:
  • Start bouw fietstunnel.

  • Zowel ten oosten van het spoor, ter hoogte van het appartementsgebouw Belisa, als ten westen van het spoor, in de Nieuwstraat, worden funderingswerken uitgevoerd en wordt de dakplaat van de tunnel voorbereid.

 • Midden 2025: 
  • Inschuiven dakplaat tijdens een weekend zonder treinverkeer.
  • De tunnel wordt uitgegraven en de toegangshellingen worden aangebouwd.
 • Eind 2025 - midden 2026: Heraanleg van de Oude  Tongersestraat, inclusief  rioleringswerken en aanleg van de nieuwe rotonde. 
 • Begin 2027: Nieuwe tunnel wordt in gebruik genomen. Aansluitend wordt de overweg afgesloten.
Bilzen - Plan N2.
Visualisatie N2.

Impact voor buurt en reizigers

Verkeershinder
 

 • De gedetailleerde verkeershinder op de verschillende locaties wordt momenteel verder uitgewerkt bij de planning van de werken. In de komende maanden zal deze gecommuniceerd worden via bewonersbrieven of de kanalen van de stad Bilzen.
 • Een overweg wordt pas afgesloten wanneer de nieuwe tunnel of brug in dienst is. De hinder op de doorstroming van het verkeer is dus beperkt, aangezien we de kunstwerken 'naast' de bestaande rijwegen bouwen.
 • Om de nieuwe wegenissen aan te sluiten op de bestaande zal er gedurende kortere periodes hinder zijn:
  • Boomstraat en Molenstraat: 40 kalenderdagen
  • Kruispunten N2: 50 kalenderdagen per kruispunt
  • Oude Tongersestraat - N2: 20 kalenderdagen
 • Zone Hasseltsestraat (Nieuwstraat, Oude Tongersestraat)
  • In verschillende fases zal er meer hinder zijn, zowel voor de nutsleidingswerken, de rioleringswerken als voor de bouw van de nieuwe tunnel.
  • De betrokken straten kunnen gedurende langere periodes onderbroken zijn. Om de doorstroming van het verkeer te garanderen worden volgende maatregelen voorzien:
   • Tijdens de werken aan de ondertunneling Hasseltsestraat dient ofwel de Nieuwstraat ofwel de Oude Tongersestraat beschikbaar te zijn voor doorgaand verkeer, zonder ingrijpende verkeershinder.
   • De Sint-Lambertuslaan en de Nieuwstraat worden niet gelijktijdig afgesloten.
   • Er is telkens voorafgaandelijke afstemming met AWV, de mobiliteitsdienst van stad Bilzen en de politiezone.

Bewoners
 

 • Sommige werken worden ‘s nachts of in het weekend uitgevoerd. De omwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht via een bewonersbrief.
 • Er wordt gestreefd naar een maximale bereikbaarheid van woningen met de wagen. Indien hier voor korte periodes van afgeweken wordt, wordt dit tijdig per brief gecommuniceerd. Deze periodes worden tot een minimum beperkt. Handelszaken blijven te allen tijde bereikbaar met de wagen. Ook voor de hulpdiensten is doorgang altijd gegarandeerd.
 • Omleidingen of aangepaste verkeerssituaties worden steeds in samenspraak met de stad Bilzen opgesteld. Sommige werken worden gefaseerd uitgevoerd.
 • Werfverkeer loopt zoveel mogelijk via gewestwegen en werfpistes.

Reizigers
 

 • Voor de realisatie van bepaalde grote werkzaamheden, gespreid over de hele looptijd van de werken (2024 – 2026), zal het treinverkeer gedurende een aantal volledige weekends onderbroken worden. Tijdens deze weekends zal er ononderbroken (zowel overdag als  ’s nachts) worden gewerkt.

Extra

De infopanelen van de infomarkt in Bilzen kan je hier terugvinden.

Plaatsbeschrijvingen

De aannemer voor de werken aan de overwegen te Bilzen (Besix) zal plaatsbeschrijvingen uitvoeren voorafgaand aan de start van de werken. Er wordt gewerkt in verschillende zones en in functie van de start van de werken in de betrokken zone zullen zij de plaatsbeschrijvingen uitvoeren. De betrokken inwoners worden hiervoor gecontacteerd door de aannemer tussen nu en de zomer.

Het gaat hierbij voornamelijk om eigenaars van percelen grenzend aan de werfzone.

Het is niet nodig om zelf een plaatsbeschrijving te laten opmaken omdat zowel de eigenaar als de aannemer bij deze plaatsbeschrijving aanwezig dient te zijn. Indien u als betrokken eigenaar niet bent gecontacteerd tegen eind juni 2024, kan u zelf contact opnemen via contact@infrabel.be of op het nummer 02/525.22.11.