Overslaan en naar de inhoud gaan

Camera's

 1. Technische en operationele camera’s

Infrabel heeft op haar domein technische en operationele camera's geïnstalleerd, op gesloten plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Deze camera's worden uitgebaat door Infrabel en zijn met name gericht op:

 • de aankoop, het ontwerp, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur,
 • de toewijzing van de beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteit (met inbegrip van studies, analyse en statistieken en stiptheid),
 • het beheer van de controle- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur (met inbegrip van de operationele veiligheid) (van het Engels “Safety”),
 • voorkoming van zelfmoord en anti-trespassing (waarschuwing van de indringer dat hij zich in een verboden gebied bevindt, zodat hij zich aan de situatie kan aanpassen).

Het betreft verschillende types camera's (zoals dome camera’s, linaire camera’s, pantografen, enz.). Zij worden geïnstalleerd op goederen die deel uitmaken van de spoorweginfrastructuur, zoals (1) overwegen, (2) servicepunten voor onderhoud (SPM), (3) seinhuizen, sporen, bovenleidingen en bundels en (4) locomotieven en wagons. 

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: video en beeld

Categorieën van betrokkenen: (1) en (3) en (4): buurtbewoners, voorbijgangers, spoorwegpersoneel en personeel van aannemers (2): spoorwegpersoneel en personeel van aannemers

Bron van de gegevens:  technische en operationele camera’s volgens inventaris

Bewaartermijn: maximum 30 dagen: overwegen (30 dagen), SPM (30 dagen), punctualiteit (7 dagen), safety bovenleiding (2 weken), andere: 30 dagen.

Rechtmatige grondslag voor verwerking: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 199,1°, 2°, 3° - 4° - 5° van de wet van 21/03/1991)

Toegang tot gegevens: De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de personeelsleden die bij deze gegevensverwerking betrokken zijn.  De toegang wordt enkel verleend door de beheerders van de toegangsprocessen van Infrabel en wordt strikt gecontroleerd.

Ontvangers van gegevens: /
 

 1. Technische en operationele camera’s: drones

Als u in de buurt van een spoorlijn woont, kan u drones zien vliegen over de spoorweginfrastructuur en de onmiddellijke omgeving ervan. Deze zijn bedoeld om op verzoek van Infrabel of zijn dochteronderneming TUC Rail beelden te maken van de sporen en de bijhorende infrastructuur (bruggen, tunnels, loges,…). De drones worden beheerd door een naar behoren gemachtigde piloot die in het bezit is van de vereiste vergunningen in het kader van de wetgeving inzake het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim.

De drones zijn altijd zichtbaar wanneer ze in gebruik zijn (op een afstand van maximaal 90 m). Zij zijn altijd in aanwezigheid van de piloot op afstand en de waarnemer die zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden.

Drones worden op vraag van Infrabel ingeschakeld voor het nazicht van de goede werking en de staat van de spoorinfrastructuur, de installatie van systemen om de veiligheid van het net te verzekeren en incidenten of ongevallen op het net te beheren.

In haar hoedanigheid van beheerder van dergelijke drones, is Infrabel uiteraard verplicht om eventuele persoonsgegevens (zoals beelden die informatie over iemand kunnen onthullen) die in haar bezit zouden komen, in overeenstemming met de geldende wetgeving te verwerken (zie ook Verordening 2019-947 en het KB van 8 november 2020 hieromtrent).

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: video en afbeeldingen, maar deze worden enkel in geanonimiseerde vorm in onze IT-Systemen verwerkt (zodat er geen persoonsgegevens worden verwerkt).

Categorieën van betrokkenen: voor anonymisatie: buurtbewoners, voorbijgangers, spoorwegpersoneel, na anonymisatie: hoogstens spoorwegpersoneel (indien deze zich op het spoorwegdomein begeven, op deze verwerking is de privacyverklaring werknemers van toepassing).

Bron van de gegevens: Drones (volgens inventaris)

Bewaartermijn: 2 weken (gedurende deze termijn worden de persoonsgegevens volledig geanonymiseerd)

Rechtmatige grondslag voor verwerking: noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Toegang tot gegevens: De toegang wordt enkel verleend voor de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van deze gegevens. 

Ontvangers van gegevens: /
 

 1. Bewakingscamera’s

Infrabel heeft op haar terrein bewakingscamera's geïnstalleerd, in besloten zones die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Krachtens artikel 156 van de wet van 21 maart 1991 en artikel 24 van het beheerscontract van de NMBS beschikt de NMBS over een Security Operations Centre (SOC) dat onder meer tot taak heeft "het gecentraliseerd beheer van de camerabewaking en de alarmverwerking te verzekeren".

De bewakingsactiviteiten die door het SOC van de NMBS worden uitgevoerd voor rekening van Infrabel, via de camera's die op de terreinen van Infrabel zijn geplaatst, worden uitgevoerd in het kader van deze wettelijke opdracht.

De NMBS is samen met Infrabel verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. De aangifte van deze camera's is gedaan in toepassing van de camerawet, en zij voldoet ook aan de eisen van die wet (b.v. pictogram, contact met de politie, weergave van beelden in real time, enz.)

De gegevensverwerking voor toezichtsdoeleinden, uitgevoerd door het SOC van de NMBS voor Infrabel, is toegespitst op de evaluatie van potentiële risico's en gevaren, en betreft 

 • spoorlopers,
 • het voorkomen van diefstal, en criminele handelingen,
 • het al dan niet indienen van een klacht bij de politie (de politie bellen, beelden aan de politie overhandigen, enz.)
 • preventie en beheersing van incidenten en ongevallen, alsmede voorkoming van zelfmoord en anti-trespassing.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens:  video en afbeeldingen van personen en kentekens

Categorieën van betrokkenen: buurtbewoners, voorbijgangers, spoorwegpersoneel en aannemers

Bron van de gegevens:  Tijdelijk opgestelde (mobiele) camera's

Bewaartermijn: 30 dagen

Rechtmatige grondslag voor de verwerking: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 199,1°, 2° van de wet van 21/03/1991)

Ontvangers van gegevens: politie, parket, direct door het SOC van de NMBS

Toegang tot gegevens: De toegang wordt enkel verleend voor de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van deze gegevens.

Onderaannemers : Dienstverlener (Porteyes) en IT-leverancier (IT-platform)

 • Het SOC NMBS beheert alle bewakingscamera's voor Infrabel via NICE / Milestone.
 • Porteyes is de uitbater van de controlekamer en de operator van de Porteyes-camera's, voor rekening van Infrabel.
 • In geval van inbraak en/of zelfmoordalarm geeft de operator de beelden door aan het NMBS SOC (plaats van de inbraak, vastgestelde feiten, afdruk van het alarmscherm / CCTV-beelden) voor verdere opvolging (o.a. contact met de politie).

Toegang tot gegevens: De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de personeelsleden die bij deze gegevensverwerking betrokken zijn, met inbegrip van de bedienden van de controlekamer (NMBS), de NMBS SOC-bedienden en de politieagenten. De toegang wordt uitsluitend verleend door de beheerders van de toegangsprocessen van Infrabel en wordt strikt gecontroleerd. Infrabel heeft geen rechtstreekse toegang tot de camerabeelden voor bewakingsdoeleinden. In geval van een incident controleert het SOC van de NMBS op verzoek de reële beelden en bewaart ze indien nodig voor de latere opvolging van deze incidenten.
 

 1. Sensibilisering

De technische en operationele camera’s en de bewakingscamera's, kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt voor bewustmakingsdoeleinden, indien de identificatie van personen onmogelijk wordt gemaakt (anonymisering).

Aangezien het anonymiseren van deze beelden ook een persoonlijke verwerking is, is Infrabel, als verantwoordelijke voor de verwerking, uiteraard ook verplicht om de persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

De onderstaande lijst beschrijft de categorieën gegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, waar uw gegevens vandaan komen, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie wij de gegevens kunnen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: video en afbeeldingen (die via een vervagingstechniek geanonymiseerd worden)

Categorieën van betrokkenen: buurtbewoners, voorbijgangers, spoorwegpersoneel

Gegevensbron: technische / operationele en bewakingscamera's 

Bewaartermijn: tijdens het anonymiseringsproces en daarna verwijderd

Rechtmatige grondslag voor de verwerking Gerechtvaardigd belang van Infrabel om de omwonenden en het grote publiek te sensibiliseren.

Toegang tot gegevens: De toegang tot de persoonlijke gegevens is beperkt tot de personeelsleden die bij deze gegevensverwerking betrokken zijn, met name bepaalde leden van de communicatiedienst van Infrabel. De (niet-geanonymiseerde) bronbeelden zijn alleen toegankelijk voor deze personen. Deze geanonymiseerde beelden worden niet in real time bekeken en alleen relevante beelden worden meegedeeld.

De toegang wordt enkel verleend door de beheerders van de toegangsprocessen van Infrabel en wordt strikt gecontroleerd.

Ontvangers van de verwerking: /
 

 1. Studie & analyse  

De technische en operationele camera’s en de bewakingscamera's, kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt voor studie & analysedoeleinden.

Meer in het bijzonder, gaat het dan omtrent verschillende projecten waarbij bijkomende statistisch relevante informatie wordt bekomen, als een toegelaten (compatibel) verder gebruik van hoger vermelde camerabeelden, voor het bekomen van:

 • Statistieken voor préventie tegen zelfmoord en anti-trespassing
 • Studie & Analyse van de camera Infrastructuur voor optimiseringen en verbeteringen van de spoorinfrastructuur.

De onderstaande lijst beschrijft de categorieën gegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, waar uw gegevens vandaan komen, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie wij de gegevens kunnen delen.

Categorieën van verwerkte gegevensvideo en afbeeldingen  (die via een vervagingstechniek geanonymiseerd worden)

Categorieën van betrokkenen: Voor anonymisatie: spoorwegpersoneel, werknemers van onderaannemers, Weggebruikers, Buurtbewoners, Reizigers  (bvb. op kop van perron). Na anonymisatie: geen.

Gegevensbron: De warning box op enkele sites (technisch & operationele camera’s, bij overwegen), op enkele locaties van Anti-trespass camera’s en (beperkt tot tellingen, met en zonder AI) van de bewakingscamera’s van Porteyes camera's voor telling van personen en voertuigen aan overwegen.

Bewaartermijn: beperkt tot het anonymiseringsproces en daarna verwijderd

Rechtmatige grondslag voor de verwerking: noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Toegang tot gegevens: De toegang tot de persoonlijke gegevens is beperkt tot de personeelsleden die bij deze gegevensverwerking betrokken zijn (meer in het bijzonder, medewerkers van I-CBE 131). De (niet-geanonymiseerde) bronbeelden zijn alleen toegankelijk voor deze personen. Deze geanonymiseerde beelden worden niet in real time bekeken en alleen relevante beelden worden meegedeeld.

De toegang wordt enkel verleend door de beheerders van de toegangsprocessen van Infrabel en wordt strikt gecontroleerd.

Ontvangers van de verwerking: IT-leverancier (die ons assisteert bij de anonymisatie van de data)
 

 1. Technisch beheer van de camera’s

Het technisch beheer (met inbegrip van het toegangsbeheer, de ijking en de parametrisering) van de verschillende hierboven genoemde camera's is strikt beperkt en gecontroleerd. Vooraleer toegang kan worden verleend, is het interne proces vereist en goedgekeurd door de procesbeheerder van de Infrabel toegang. Hij zal dit alleen doen na voorafgaand overleg met de juridische dienst en de functionaris voor gegevensbescherming. Deze toegangen worden periodiek gecontroleerd door de dienst Compliance van Infrabel.