Overslaan en naar de inhoud gaan

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PARTNERS PORTAL VAN INFRABEL

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARTNERS PORTAL VAN INFRABEL GOED DOOR. DOOR DE PARTNERS PORTAL TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, VRAGEN WE U OM DE PARTNERS PORTAL VAN INFRABEL NIET TE GEBRUIKEN.

De informatie op de website www.infrabel.be is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. De voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De toegang tot en het gebruik van deze site impliceren dat de bezoeker deze clausules onvoorwaardelijk aanvaardt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Onderneming, de Key User en de Gebruikers die verderop in de tekst worden gedefinieerd. De Onderneming moet ervoor zorgen dat haar Key User en Gebruikers kennis hebben genomen van de geldende voorwaarden, deze aanvaarden en ze naleven.

1. DEFINITIES

"Onderneming" is het organisme of de externe firma die zich heeft ingeschreven op de Partners portal om toegang te verkrijgen tot de door Infrabel ter beschikking gestelde informatie en functionaliteiten.

"Key User" is een personeelslid van de Onderneming die door haar belast is met de aanmaak en het beheer van de Gebruikersrechten.

"Partners portal Gebruikersnaam" is de Gebruikersnaam die aan de Gebruiker is toegekend en die hem toegang verleent tot de informatie en functionaliteiten op de Partners portal.

"Partners portal" is de met wachtwoord beveiligde portal die de Onderneming en haar Gebruikers toegang verleent tot de door Infrabel aan de Onderneming ter beschikking gestelde informatie en functionaliteiten. De Partners portal omvat de daartoe bestemde website, alsook alle informatie die de website bevat.

"Gebruiker" is een personeelslid van de Onderneming aan wie de Key User toegang heeft verleend tot de informatie en functionaliteiten op de Partners Portal. De term « Gebruiker» omvat de werknemers, onderaannemers, bedienden, het kaderpersoneel en de directeurs van de Onderneming die in dit kader toestemming hebben gekregen.

2. UITGEVER

De uitgever van de website is:

INFRABEL  NV van publiek recht I-CPA Corporate & Public Affairs
Marcel Broodthaersplein 2
B-1060 Brussel
België

Ondernemingsnummer: 0869.763.267

3. INSCHRIJVING OP EN GEBRUIK VAN DE PARTNERS PORTAL

Door zich in te schrijven op de Partners portal en de portal te gebruiken, stemt de Onderneming ermee in Infrabel juiste, relevante en volledige informatie te bezorgen, en deze informatie bij te werken om de juistheid ervan te verzekeren.

Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, behoudt Infrabel zich het recht voor om de rechten van de Onderneming tot toegang tot de Partners portal onmiddellijk in te trekken, indien de Onderneming onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of Infrabel redenen heeft om aan te nemen dat dit het geval is.

De Onderneming wijst zelf een Key User aan die door de Onderneming gemachtigd is de Gebruikersrechten aan te maken en te beheren.

Wanneer een Gebruiker zich inschrijft op de Partners portal, worden hem een Gebruikersnaam en een wachtwoord toegekend.

De Onderneming, de Key User en de Gebruiker zien erop toe dat enkel de Gebruikers die in het kader van hun functie binnen de Onderneming toegang moeten hebben tot de informatie en functionaliteiten op de Partners portal, de nodige toegangsrechten hebben en de toelating hebben om die informatie en functionaliteiten te gebruiken. De Onderneming en de Gebruiker zorgen ervoor dat de informatie waartoe de Onderneming en de Gebruikers middels de Partners portal toegang hebben, enkel in dit kader worden gebruikt en vertrouwelijk blijven.

Enkel de Onderneming is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de Partners Portal Gebruikersnamen en wachtwoorden en de informatie waar ze (via haar Gebruikers) door middel van de Partners portal toegang toe heeft. De Onderneming verklaart en verzekert dat ze op eigen verantwoordelijkheid alle technische en organisatorische maatregelen neemt om de vertrouwelijkheid te waarborgen van haar Partners portal Gebruikersnamen, wachtwoorden en de informatie waar de Onderneming en de Gebruikers middels de Partners portal toegang toe hebben.

De Onderneming dient Infrabel onverwijld op de hoogte te brengen van ieder ongeoorloofd of vermeend ongeoorloofd gebruik van haar Partners portal Gebruikersnamen en wachtwoorden en van iedere inbreuk of vermeende inbreuk op de veiligheid van de Partners portal of de vertrouwelijkheid van de informatie die verwerkt wordt in het kader van het gebruik van de Partners portal.

Enkel de Onderneming is verantwoordelijk voor iedere activiteit die plaatsvindt in het kader van het gebruik van de Partners portal.

De Onderneming mag geen enkele andere rechtspersoon of natuurlijke persoon dan een Gebruiker op eender welke manier toelating geven gebruik te maken van de Partners Portal, hun toegang verschaffen of hun het toegangsrecht doorverkopen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Infrabel wil u met zijn Partners portal zo goed mogelijk informeren over Infrabel en zijn producten en diensten. Met de Partners portal wordt geen publicitair doel nagestreefd.

Niets op deze Partners portal mag worden opgevat als een aanbod tot het aankopen of het verlenen van diensten of het afsluiten van een overeenkomst. Alle informatie op de Partners portal, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de financiële informatie over tarieven en/of producten, wordt enkel meegedeeld voor informatiedoeleinden.

De informatie op de Partners portal dient niet als basis voor enige evaluatie van Infrabel. Daarvoor dient men gebruik te maken van de wettelijke informatiekanalen, zoals de jaarverslagen.

Infrabel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de Partners portal, van eender welke aard, of voor schade die daaruit zou voortvloeien. Infrabel kan niet verzekeren dat de Partners portal foutloos of zonder onderbrekingen werkt, noch dat de bestanden op de Partners portal compatibel zijn met de infrastructuur van de Gebruiker.

Behoudens opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Infrabel, kan Infrabel geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Partners portal of de informatie die het op de portal aanlevert.

Infrabel heeft het recht op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een gedeelte van de informatie op de Partners portal te wijzigen.

Behoudens opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Infrabel, kan Infrabel geenszins, om eender welke reden, aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit onjuiste of niet-bijgewerkte informatie op de Partners portal.

Infrabel gebruikt alle redelijke middelen om de informatie op de Partners portal te controleren en bij te werken. De inhoud van de Partners portal kan bijgevolg het voorwerp uitmaken van wijzigingen. Infrabel kan echter de adequaatheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of de juistheid van deze informatie niet waarborgen, noch verzekeren dat de Partners portal steeds volledig is bijgewerkt.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de Partners portal en de samenstelling ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Infrabel, zijn dochterondernemingen, de ondernemingen van de groep waartoe Infrabel of derden behoren. De informatie op de Partners portal mag enkel worden gebruikt in het kader van de op de Partners portal aangeboden diensten; de afdruk en de reproductie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Partners portal zijn bestemd voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik en enkel toegelaten wanneer er wordt verwezen naar de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de reproductie, wijziging, verdeling, overdracht, heruitgave, weergave en/of voorstelling van de inhoud van de Partners portal is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Infrabel.

In sommige gevallen is het toegelaten een link naar de Partners portal te maken. Daarvoor verwijzen we naar “Hoe maken we een link naar de Partners portal van Infrabel?’.

Er is evenwel uitdrukkelijk bepaald dat het maken van een link geen afbreuk doet aan het verbod om logo's enz. te kopiëren, te reproduceren of te displayen enz. Elke inbreuk op wat voorafgaat, kan aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Links naar andere sites

De Partners portal bevat links naar andere sites die door derden zijn gepubliceerd. Infrabel oefent niet noodzakelijk controle uit op deze sites en wijst elke verantwoordelijkheid af aangaande het materiaal op een site die toegankelijk is via een link op de Partners portal. Het maken van een dergelijke link, of het feit dat Infrabel ermee instemt dat op de site van een derde een link wordt gemaakt naar de Partners portal, impliceert niet dat Infrabel de volledige inhoud van de externe site goedkeurt of aanbeveelt. Infrabel kan de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie op de sites van derden niet verzekeren en spreekt geen enkel oordeel uit over de eerlijkheid en/of integriteit van derden.

6. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Verwerkingsverantwoordelijke

Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 2, ingeschreven in de KBO onder het nummer  0869.763.267

De verwerkingsverantwoordelijke wordt hierna « Infrabel » of « wij » genoemd.

Door Infrabel verzamelde / verwerkte persoonsgegevens

Enkel en alleen door in te loggen op de Partners portal, kunnen sommige gegevens over u door Infrabel gekend zijn. Infrabel kan immers informatie over uw bezoek aan de portal inwinnen, zoals het IP-adres waarmee u zich inlogt, het adres van de website van waarop u naar onze Partners portal werd doorgestuurd, de datum en het uur van uw bezoek, de pagina’s en applicaties die u raadpleegt, de browser die u gebruikt, alsook uw besturingssysteem. Die gegevens worden gebruikt om de werking van de Partners portal te verzekeren en verbeteren.

Bovendien maakt de Partners portal gebruik van zogenaamde “cookies”, die zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of definitief op uw computer of uw toestel worden opgeslagen.

In uw browser kunt u het opslaan van cookies uitschakelen of de opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot een verminderde of tragere werking van uw toestel en ervoor zorgen dat u bepaalde delen van de Partners portal niet kunt raadplegen.

Voor meer informatie over cookies en de manier waarop u deze naargelang van het gebruikte soort browser kunt verwijderen, verwijzen we naar de volgende website: www.allaboutcookies.org.

We gebruiken de volgende cookies: functionele sessiecookies die absoluut noodzakelijk zijn om de Partners portal te kunnen bezoeken en alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Als de cookies zijn uitgeschakeld, zullen bepaalde onderdelen van de Partners portal niet langer correct gebruikt kunnen worden.

Infrabel verzamelt en verwerkt overigens de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam, organisatie, e-mail van het werk, telefoonnummer en werk-gsm-nummer, taal van de Gebruiker en de gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de Partners portal door de Gebruiker, zoals de status, opslagdatum, datum waarop cookies werden uitgeschakeld en de datum waarop het wachtwoord voor het laatst opnieuw werd ingesteld.
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en grond voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of aan Infrabel toevertrouwde opdrachten van openbaar belang, verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Het goede gebruik van de Partners portal
 • Het beheer van de toegangen tot de Partners portal
 • Het beheer van de incidenten betreffende de toegang tot de Partners portal
Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en beheerd door de betrokken en bevoegde personeelsleden van Infrabel, of door onderaannemers van Infrabel die in zijn opdracht werken, enerzijds voor de hierboven vermelde doeleinden en anderzijds voor de beveiliging en het onderhoud van IT-uitrustingen.

Uw gegevens wordt dus nooit doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Veiligheid

Infrabel neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om eender welke niet-toegelaten toegang, illegale verwerking, verlies, aantasting, verspreiding of niet-toegelaten of accidentele vernietiging van de overgemaakte, opgeslagen of op een andere manier verwerkte persoonsgegevens te verhinderen.

Die maatregelen worden regelmatig herzien en indien nodig bijgestuurd, om te voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen terzake en/of nieuwe technologische verbeteringen in te voeren.

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we overeenkomstig dit beleid verwerken, worden niet langer dan één jaar na de desactivering van de Gebruiker bewaard.

Persoonsgegevens die volgens de wettelijke voorschriften niet langer dienen te worden bewaard, worden op een beveiligde manier verwijderd.

Uw rechten

Overeenkomstig de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om op eender welk moment:

 • toegang te vragen tot de persoonsgegevens, alsook een kopie van de persoonsgegevens die Infrabel van u bezit;
 • de personeelsgegevens te laten verbeteren of te wissen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Infrabel stelt alles in het werk om eender welk verzoek binnen een redelijke termijn en zeker binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde termijnen in te willigen.

Contactpunt

Voor vragen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de verwerking van uw persoonsgegevens, uw hiervoor beschreven rechten, kan u zich wenden tot:

Data Protection Officer
Infrabel nv van publiek recht, Marcel Broodthaersplein 2,1060 Brussel
DPO@infrabel.be

U behoudt in elk geval het recht om de bevoegde toezichthouder te contacteren en, in voorkomend geval, om bij deze overheid een klacht in te dienen betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit beleid.

7. CONTACTEN LEGGEN VIA DE PARTNERS PORTAL

Het is mogelijk om Infrabel te contacteren via de Partners portal. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken, ziet de Gebruiker af van alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze e-mails, die door Infrabel, zonder enige beperking en zonder enigerlei voorafgaande kennisgeving, kunnen worden gereproduceerd, gebruikt, verspreid enz.

Infrabel mag de ideeën, concepten, technieken, etc. die deze e-mails bevatten, voor alle mogelijke doeleinden gebruiken, zonder enige beperking en zonder kennisgeving aan de Gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de commercialisering en de verkoop van producten of diensten.

Iedere e-mail waarvan de inhoud op onrechtmatige wijze ter kennis is gekomen van Infrabel, of in diens kennis werd gesteld, maakt de afzender alleen verantwoordelijk zowel voor de verzending naar Infrabel als voor eender welk gebruik door Infrabel.

Iedere e-mail waarvan de inhoud niet als relevant wordt beschouwd voor de activiteiten van Infrabel, kan zonder gevolg worden geklasseerd.

8. HOE MAKEN WE EEN LINK NAAR DE PARTNERS PORTAL?

Iedere link naar de Partners portal van Infrabel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De link moet leiden naar de homepage https://partners.infrabel.be. Indien u een link wenst te maken naar een andere pagina dan de homepage, moet u dit uitdrukkelijk vermelden;
 • de link moet worden gemaakt in een volledig venster, dus niet in frames van andere sites of pop-ups (venster zonder navigatieknoppen);
 • de link mag niet worden gemaakt op een website waarvan het doel en imago strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden of, in het algemeen, waarvan het doel en imago niet in overeenstemming zijn met het doel en imago van Infrabel;
 • behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van Infrabel mag de link evenmin aanleiding geven tot enige betaling vanwege de gebruiker.

Om een link te maken, dient de volgende procedure te worden gevolgd:

 • u stuurt per e-mail uw vraag tot toelating naar Infrabel, en vermeldt daarbij de naam van de site waarop de link wordt vermeld, de verantwoordelijke voor de site en de bedoeling van de link;
 • u verklaart uitdrukkelijk in die e-mail dat u de voorwaarden van Infrabel om een link te maken, zonder enig voorbehoud aanvaardt en naleeft;
 • Infrabel onderzoekt uw aanvraag en laat u, vóór het maken van de link, per e-mail weten of het hiermee instemt of dit weigert.

Zelfs indien Infrabel hiermee instemt, mag Infrabel op ieder ogenblik, zonder dit te hoeven motiveren, de link verbieden.

Een link die op eender welke manier niet in overeenstemming is met wat voorafgaat, hetzij omdat de voorwaarden niet worden nageleefd, hetzij omdat de procedure niet werd gevolgd, hetzij omdat Infrabel een link uitdrukkelijk verboden heeft, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen, onverminderd de mogelijkheid die Infrabel heeft om een schadevergoeding te eisen.

9. INTREKKING VAN DE RECHTEN VOOR TOEGANG TOT DE PARTNERS PORTAL

Indien de Onderneming, de Key User of de Gebruiker de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet naleeft of in geval van ongeoorloofd of vermeend ongeoorloofd gebruik van de Partners portal Gebruikersnamen en wachtwoorden, alsook inbreuken of vermeende inbreuken op de veiligheid van de Partners portal of op de vertrouwelijkheid van de informatie die verwerkt wordt in het kader van het gebruik van de Partners portal, kan Infrabel, indien het dit wenst, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, de rechten van toegang van de Onderneming of een van haar Gebruikers tot de Partners portal intrekken.

10. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze algemene voorwaarden en ieder geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Partners portal wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Behoudens dwingende bepalingen, zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd voor ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Partners portal.

Laatste update: 03-07-18