Overslaan en naar de inhoud gaan

Je 10.000 stappen kunnen sporen van Infrabel bevatten

We beheren en onderhouden het Belgische spoornet en zorgen ervoor dat we daarbij zo duurzaam mogelijk te werk gaan. Zo beschermen we bijvoorbeeld de flora en fauna langs onze sporen als we werken uitvoeren, of nemen we maatregelen om onze impact op het milieu als bedrijf te beperken.

De uitdaging bestaat er dus in te zorgen voor een kwaliteitsvolle infrastructuur en tegelijk onze impact op het milieu te beperken.

Leven en laten leven... optimale bescherming van flora en fauna

Ons spoornet loopt door een aantal waardevolle natuurgebieden met veel beschermde dier- en plantensoorten waar we zorgzaam mee moeten omgaan.

De spoorbermen langs ons 6.000 km lange spoornet vormen in feite een corridorzone waarin heel wat soorten kunnen leven en verder kunnen gedijen. Insecten, reptielen, vogels, zoogdieren,... Vele dieren vinden langs onze sporen onderdak.

Gierzwaluwnestplaats

In 2021 werden nestplaatsen voor gierzwaluwen voorzien in de structuur van de nieuwe brug aan het station van Waterloo. Dankzij een partnerschap met Natagora konden we deze trekvogels de broodnodige beschutting bieden. Gierzwaluwen leggen soms 10.000 kilometer af om hun nestplaats te vinden, zich te nestelen en te broeden met hun kolonie in holten of gaten in richels. Nu we onze gebouwen almaar beter isoleren, vinden deze vogels geen nestplaatsen meer.

Een “ecobrug” midden in het bos

Deze onderdoorgang werd in 2021 ingehuldigd midden in het Zoniënwoud en was tot voor kort een belangrijke ontbrekende schakel in de mobiliteit van Brussel. Het werd een diervriendelijke onderdoorgang, want er kwam ook een “ecobrug” en een doorgang voor dassen, vossen en kleine knaagdieren zodat de dieren in het bos veilig aan de andere kant van de sporen kunnen geraken.

Meer weten.

Bescherming van de gladde slangen

Sinds 2017 werken we bijvoorbeeld samen met het domein van de Grotten van Han en de Waalse overheidsdienst SPW om de gladde slang te beschermen. Deze diersoort neemt namelijk regelmatig zijn intrek in onze kabelgoten, waar ze beschutting vinden tegen roofdieren. Ook de aangename omgevingstemperatuur maakt de goten voor hen aantrekkelijk.

Tal van partnerschappen

Langs onze sporen bevinden zich tal van beschermde natuurgebieden: habitats voor beschermde dier- en plantensoorten, waterwingebieden, enz. Om deze natuurgebieden ecologisch optimaal te beheren, werken wij samen met talrijke externe belanghebbenden en met de verschillende gewestelijke overheden - Leefmilieu Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos, de Waalse overheidsdienst voor Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Omgeving.

De handen in elkaar voor het klimaat

Om onze aanpak om te zetten in concrete daden, brengen we eerst en vooral de maatschappelijke impact van onze activiteiten in kaart om die te koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Infrabel (SDG's), die door de Verenigde Naties (VN) zijn opgesteld. Mondiale en gemeenschappelijke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die “een blauwdruk vormen voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen”.

In 2020 is Infrabel ook toegetreden tot de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Dit initiatief van de NGO WWF-België en het platform The Shift roept Belgische bedrijven en organisaties op om de handen in elkaar te slaan en elkaar te ondersteunen zodat we samen ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen verwezenlijken. Ook wij zetten onze schouders onder dit initiatief! Als lid van de BACA verbinden we ons ertoe onze klimaatdoelstellingen binnen twee jaar door wetenschappers te laten valideren via de Science Based Targets (SBTi).

Een strijd op meerdere fronten

Wij willen niet alleen de impact van onze directe activiteiten (werken en onderhoud) op het milieu zo veel mogelijk beperken, maar ook onze ecologische voetafdruk als onderneming verkleinen.

Zo maken we bijvoorbeeld werk van de ISO140001-certificering van onze technische gebouwen, zorgen we voor een selectieve afvalsortering, zaaien we bloemenweiden, plaatsen we zonnepanelen, bijenkorven of groendaken, of zetten we projecten rond circulaire economie op touw.

Een overzicht van onze projecten vind je in ons Duurzaamheidsverslag.

IT-materiaal krijgt tweede leven

Dankzij een samenwerking met Oxfam, Close the Gap en aSmartWorld, geven we een tweede leven aan ons ICT-materiaal. Zo worden onze smartphones, tablets en computers op een verantwoorde manier gerecycleerd of gerepareerd.

Naar een koolstofneutrale onderneming

In 2019 was de transportsector verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle broeikasgasemissies in België (BKG). Dankzij zijn lage CO2-uitstoot vormt het spoorvervoer een essentiële troef voor een duurzamere mobiliteit. Om de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal aan te gaan, willen we nog een versnelling hoger schakelen en tegen 2040 een CO2-neutrale onderneming worden.

Om die verbintenis na te komen, zetten we onze inspanningen voort om ons energieverbruik uit fossiele en niet-hernieuwbare bronnen te verminderen, te investeren in hernieuwbare energiebronnen, onze aankoopketen te vergroenen en de eco-mobiliteit van ons personeel te bevorderen.

Ga bij ons aan de slag en bouw mee aan de duurzame mobiliteit

Bij Infrabel bouwen we samen aan een veilig en innovatief spoornet ten dienste van de zachte mobiliteit. In de job die je bij Infrabel uitoefent, heb je een directe impact op het milieu, de economie en onze maatschappij. Via een modern, goed onderhouden, veilig en kwaliteitsvol spoornet bouwen we mee aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde mobiliteit voor vandaag en morgen.

Wil je meer weten over onze beroepen en jobaanbiedingen?