Overslaan en naar de inhoud gaan

Spoorveiligheid

  1. Certificatie

Het is mogelijk dat u contact met ons opneemt in verband met de certificering van uw rol als beveiligingspersoneel. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor Infrabel, in toepassing van het Koninklijk Besluit van 9 augustus 2020 tot bepaling van de eisen die van toepassing zijn op beveiligingspersoneel, om te kunnen certificeren dat u gerechtigd bent om één of meer kritieke beveiligingstaken uit te voeren voor Infrabel. Concreet is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om uw bekwaamheden en identiteit te controleren, zoals voorzien in dit Koninklijk Besluit.

Controle van de identiteit, de leeftijd en vaardigheden: Infrabel moet de identiteit, de vaardigheden en de bekwaamheid controleren van de persoon die een certificatie aanvraagt. Concreet moet Infrabel nagaan of de persoon meerderjarig is en bepaalde specifieke kennis controleren en certificeren en bepaalde gegevens bevestigen die in het koninklijk besluit worden vermeld, zoals (1) de achternaam, (2) de voornaam en (3) de geboortedatum van de betrokken persoon.

Beveiligd bestand: Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zorgt Infrabel ervoor dat de gegevens die in het kader van zijn bevoegdheden worden verwerkt, in een speciaal en beveiligd bestand worden bewaard. De personeelsleden van Infrabel die belast zijn met de bovenvermelde certificatie, alsook de specifieke medewerkers van de juridische dienst en van de dienst Compliance, hebben toegang tot dit dossier. De betrokken personen hebben recht op toegang tot en correctie van hun gegevens.

Bewaartermijn: Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden waarnaar in deze gegevensverwerking wordt verwezen, worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het einde van de dienstverlening door de gecertificeerde persoon (wettelijke verjaringstermijn). Deze termijn is nodig gelet op de aard van de vaststellingen die door dit type personeel worden gemaakt. Na deze periode worden zij vernietigd of anoniem gemaakt. Indien een kopie van een identiteitsdocument werd meegedeeld door de te certificeren persoon, wordt deze enkel bijgehouden tijdens de duurtijd van de certificatieprocedure.

Categorieën van verwerkte gegevens: de voor het dossier noodzakelijke gegevens worden verzameld en verwerkt (d.w.z. gegevens die relevant zijn voor de certificering van het genoemde veiligheidspersoneel, in voorkomend geval uw volledige naam, geboortedatum, nummer van het getuigschrift, moedertaal, gegevens over de werkgever van de te certificeren persoon (ondernemingsnummer, BTW-nummer, naam, adres), gegevens over de persoon die gemachtigd is om de aanvraag in te dienen (naam, voornaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer), getuigschriften waaruit specifieke kennis blijkt, presentielijsten voor bijscholingsdagen, identiteitsbewijs).

Categorieën van gevoelige gegevens: attest inzake psychologische geschiktheid en medische geschiktheid

Categorieën van betrokkenen: Beveiligingspersoneel van externe firma’s. Indien u werknemer bent van Infrabel, is de “Privacyverklaring medewerkers van Infrabel” op u van toepassing.

Bron van de gegevens: rechtstreeks van u of van een derde (uw werkgever, dienstverlener op het gebied van veiligheid en onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. )

Rechtmatige grondslag voor de verwerking Wettelijke verplichting, art. 9, 13 en 14 van het KB van 9 augustus 2020. 

Ontvangers van de verwerking: administratieve overheden, politiediensten, openbaar ministerie.
 

  1. Inbreuken

In het kader van de opvolging en de verwerking van meldingen en aangiften van inbreuken op de wet van 27 april 2018 betreffende de spoorwegpolitie, is het noodzakelijk dat Infrabel gegevens over u verwerkt.

Concreet heeft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van de in genoemde wet bedoelde bevoegdheden tot doel het beheer van aangiften van strafbare feiten, de sancties die daaruit kunnen voortvloeien en de tenuitvoerlegging daarvan, met inbegrip van het vervolg van de strafrechtelijke of administratieve procedure, te verzekeren.

De vaststellende beambten moeten zich legitimeren door middel van een legitimatiekaart. Aan de overtreder wordt een afschrift van de bekeuring of het proces-verbaal overhandigd.

De vaststellende beambten stellen de bevoegde politiediensten onmiddellijk in kennis van elk ander strafbaar feit waarvan zij in de uitoefening van hun functie kennis hebben gekregen.

Identiteitscontroles: de vaststellende beambten kunnen identiteitscontroles uitvoeren om na te gaan of de vervoersvoorwaarden van de spoorwegonderneming en de bepalingen van deze wet worden nageleefd. Indien personen aan wie wordt gevraagd zich te identificeren aan de hand van een officieel document dat een foto bevat en waarmee hun identiteit kan worden vastgesteld, weigeren of een twijfelachtige identiteit opgeven, kunnen de vaststellende beambten de hulp van de politie inroepen. Binnen een redelijke termijn verstrekt de politie de met de identificatie belaste vaststellende beambten de voor de opstelling van hun proces-verbaal noodzakelijke gegevens.

De leden van de veiligheidsdienst kunnen identiteitscontroles uitvoeren overeenkomstig artikel 34, § 1, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt in de gevallen voorzien in een samenwerkingsprotocol tussen de geïntegreerde politie en de veiligheidsdienst.

Toegang tot het Rijksregister en de Kruispuntbank van voertuigen: de vaststellende beambten wier functie het vereist en de bestraffende beambten hebben toegang tot de gegevens van het Rijksregister en het personeel van de veiligheidsdienst en de bestraffende beambten hebben toegang tot de Kruispuntbank van voertuigen.

Beveiligd bestand: Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zorgt Infrabel ervoor dat de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in de wet van 27 april 2018, worden bewaard in een specifiek en beveiligd bestand. De vaststellende beambten, de bestraffende beambte en de gespecialiseerde medewerkers van de juridische dienst hebben toegang tot dit bestand.

Toegang tot gegevens: De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de personeelsleden die betrokken zijn bij de opvolging en de behandeling van het dossier in kwestie, met inbegrip van de vaststellende beambten, de bestraffende beambte en de medewerkers van de juridische dienst van Infrabel. Overtreders hebben recht op toegang tot en verbetering van hun gegevens.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitoefening van de in deze gegevensverwerking bedoelde bevoegdheden, worden wettelijk bewaard gedurende vijf jaar vanaf de dag waarop de administratieve geldboete is opgelegd of de alternatieve maatregel is genomen. Na deze periode worden zij vernietigd of anoniem gemaakt.

Categorieën van verwerkte gegevens: de voor het dossier noodzakelijke gegevens worden verzameld en verwerkt (d.w.z. voor het beheer van het dossier relevante informatie zoals, in voorkomend geval, naam en voornamen, adres en contactgegevens, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, rijksregisternummer, kenteken van het voertuig).

Categorieën van betrokkenen: Inwoners, passanten, reizigers

Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u of door een derde (administratieve autoriteiten, politiediensten,...), veiligheidsdienstverlener.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wettelijke verplichting, Wet van 27 april 2018 betreffende de spoorwegpolitie, met inbegrip van de opvolging van strafrechtelijke en/of administratieve procedures.

Ontvangers van de verwerking: administratieve autoriteiten, politiediensten, openbare aanklagers, veiligheidsdienstverlener.