Overslaan en naar de inhoud gaan

Timetable Redesign for Smart Capacity Management

Onvolledige harmonisatie van de bestaande, niet-marktgerichte, dienstregelingsprocedures tussen de Europese landen bemoeilijkt een efficiënt capaciteitsbeheer voor het spoor. Daarnaast liggen deze procedures slechts zelden in lijn met wat de markt nodig heeft. Om dit te verhelpen, willen RailNetEurope (RNE) en Forum Train Europe (FTE) deze procedures veranderen en samen streven naar een verbetering van het internationale planningsproces voor de dienstregeling. Zo lanceerden de twee organisaties in 2015 het TTR-project, met de steun van de European Rail Freight Association (ERFA).

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft het TTR-projectteam - bestaande uit deskundigen op het gebied van de markt, dienstregelingen, werkzaamheden, IT en juridische zaken, gerekruteerd uit alle belanghebbenden (spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, ondersteunende bedrijven) – de mening van de sector gevraagd. De volgende behoeften werden op deze manier kenbaar gemaakt:

  • Flexibiliteit, met name in de vrachtsector
  • Mogelijkheid om eerder commercieel gebruik te maken van paden, bv. vroegere ticketverkoop
  • Vermindering van werkpieken en overbodig werk
  • Grotere stabiliteit en kwaliteit van de dienstregelingen

Op basis van deze input zijn de infrastructuurbeheerders en de spoorwegondernemingen vervolgens begonnen met het definiëren van de mogelijke benaderingen. Na verscheidene jaren van planning in het kader van het TTR-project kreeg de dienstregeling uiteindelijk de vorm van een innovatief en marktgericht proces, gebaseerd op voorafgaande planning en op processen die zijn aangepast aan de behoeften van de verschillende marktsegmenten.

De verschillende processtappen kunnen als volgt worden gevisualiseerd:

TTR-proefproject Amsterdam-Brussels (BENE)

Infrabel en Prorail hebben samen een TTR-proefproject opgestart, die vanaf 2022 de lijnen tussen Amsterdam en Brussel omvat. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met RNE, FTE, Rail Freight Corridor NSM en de betrokken spoorwegondernemingen.

Het doel van dit project is elementen van het TTR-proces te testen, aan te passen en geleidelijk in te voeren, op basis van een capaciteitsmodel en een geharmoniseerd internationaal aanbod.

Alle specifieke kenmerken van het proefproject zijn beschreven in het informatiedocument dat te vinden is op de portaalsite. (enkel voor leden van het Core Team en de Advisory Board) of via de RNE website.

De belangrijkste gevolgen voor de aanvragers in deze fase kunnen als volgt worden beschreven:

  • Het opstellen van een capaciteitsaanbod waarin de beschikbaarheid van de geplande capaciteit voor het passagiers- en vrachtverkeer gedetailleerd wordt beschreven.
  • Internationale capaciteitsaanvragen moeten via PCS worden aangevraagd, inclusief diverse tests met de nieuwe TTR-tijdlijnen voor passagiers- en vrachtvervoer
  • De procedures voor het coördineren van TCR's en het wijzigen van rijpadvarianten worden geoptimaliseerd.

Het proefcapaciteitsaanbod kan worden geraadpleegd via de ECMT-tool. Het is de bedoeling dat de ECMT-tool zich ontwikkelt tot een tool waarmee de beschikbare capaciteit op het Europese netwerk op dynamische wijze kan worden gevisualiseerd, op elk punt tijdens het dienstregelingsproces.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de pilootverantwoordelijke Thomas Vanbeveren (zie contactgegevens hieronder - ook de nationale implementatiemanager voor Infrabel).

Thomas VANBEVEREN
TTR National Implementation Manager Belgium
Project Leader TTR pilot Amsterdam-Brussels
I-CBE.3
T    + 32 2 432 28 08
M   +32 492 91 49 76
E    thomasgerd.vanbeveren@infrabel.be

TTR@Infrabel

In december 2020 heeft het directiecomité van Infrabel ingestemd met de geleidelijke invoering van het TTR-proces, in overeenstemming met het stappenplan dat via RailNetEurope werd opgesteld en continu wordt verfijnd. Dit stappenplan voorziet in een gedeeltelijke implementatie van het TTR-proces vanaf dienstregeling 2025. Om dit te bereiken, heeft Infrabel een projectstructuur opgezet.

 

De geleidelijke implementatie van het TTR-proces is afgestemd op de beschikbaarheid van nieuwe IT-oplossingen en het aangepaste juridische kader. Dit betekent dat de reikwijdte van de uitvoering jaarlijks moet worden verfijnd om gelijke tred te houden met het veranderende kader.

Momenteel zijn de volgende stappen gepland voor dienstregeling 2025, die Infrabel zal implementeren op een deel van het netwerk:

De eerste stap is gezet met de publicatie van de TTR@Infrabel Capaciteitsstrategie voor dienstregeling 2025 en 2026. Dit omvat de belangrijkste internationale routes richting Nederland, Duitsland en Luxemburg. Vanaf dienstregeling 2027 publiceren we een ontwerpdocument. Deze is hier beschikbaar. Alle opmerkingen of vragen kunnen uiterlijk op 15 november worden ingediend bij onze nationale TTR-implementatiemanager.

De tweede stap zal bestaan uit het opstellen van een Capaciteitsmodel voor dienstregeling 2025, met een kleiner geografisch bereik.(beperkt tot de lijnen van de TTR Pilot BENE). High en major TCR’s zullen in beeld worden gebracht en een optimale differentiatie tussen verkeersvolumes (passagiers/vracht/andere…) zal duidelijk worden. Deze kan geconsulteerd worden via ECMT. Via de pilot testen we ook de nieuwe module voor de aankondiging van internationale capaciteitsbehoeftes, om de input van aanvragers in deze fase te structureren. Meer informatie hierover volgt via de kanalen van TTR Pilot.

De derde stap zal bestaan uit de publicatie van het Capaciteitsaanbod, waarbij de in het capaciteitsmodel voorgestelde volumes in detail zullen worden weergegeven via voorgestelde cataloguspaden en TCRs.

Infrabel blijft zich inzetten voor de ontwikkeling en ontplooiing van TTR.  Wij zullen u op de hoogte houden van de verschillende fasen van de implementatie. Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze nationale implementatiemanager.

Extra informatie vind je hier