Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons vegetatiebeheer

Infrabel is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de infrastructuur van de spoorwegen. Daaronder valt ook het beheer van de bermen en de aangrenzende zones naast de sporen. Het is nodig om regelmatig snoeiwerken uit te voeren zodat de begroeiing naast de sporen niet te omvangrijk wordt en zo een gevaar dreigt te vormen voor het spoorverkeer, de buurtbewoners of de weggebruikers (bv. bij een storm).

Deze onderhoudswerken gebeuren volgens een welbepaalde frequentie in functie van de afstand tot het spoor, waarbij we een onderscheid maken tussen de rand-, struik- en corridorzone. Bomen en struiken kappen we normaal gezien enkel in ons kapseizoen: van halverwege de herfst tot het einde van de winter. Daarbij primeren de criteria van de veiligheid van het spoorwegverkeer.

We houden daarnaast ook zo veel mogelijk rekening met de ecologische en esthetische waarden van de bermen, bv. in natuurgebieden.

Herbiciden worden enkel gebruikt op die locaties (op de spoorwegbedding en de veiligheidspaden) waar onkruid een impact heeft op de veiligheid van het treinverkeer, onze werknemers en de reizigers en daar waar er geen alternatieven mogelijk zijn. We volgen hierbij strikt de wettelijke verplichtingen, in overleg met de regionale overheden.

ECOLOGISCH BEHEER

Met ons milieubeleidsplan willen we ook het groene kapitaal aan fauna en flora langsheen de spoorwegen respecteren en beschermen.

Dit doen we dankzij tal van projecten:

 • Beheer van ecologische zones (Natura2000, VEN en waterwingebieden)
 • Bescherming van specifieke planten- en diersoorten
  Zo beschermen we bijvoorbeeld de gladde slang tijdens de vernieuwingswerken langs de lijn 162.
 • Ecologische studies
  We maken onder meer een ecologische inventaris langs de lijn 36 (Leuven-Luik).
 • Samenwerking met partners
  Schapenbegrazing
  Bloemenweides (bv. in Schaarbeek)
  Hakhoutbeheer bermen
  Bijenkasten
 • Natuurbeheerplannen
 • Green Deal Biodiversiteit in Vlaanderen
 • Groene werkplekken

We ondersteunen de biodiversiteit op onze werkplekken. We zaaien bloemenweides, installeren picknickhoeken en insectenhotels, integreren groene daken in onze gebouwen, planten boomgaarden aan …

 

INVASIEVE SOORTEN

Invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop zijn moeilijk te bestrijden. Studies en ervaring tonen aan dat elke ingreep op deze plant, ook maaien, het woekeren ervan vaak verergert.

Op een aantal locaties testen wij verschillende bestrijdingstechnieken. Dit onderzoek vraagt enige tijd om de doeltreffendheid te bepalen. Buiten deze testlocaties verkiezen wij momenteel om niet in te grijpen om verdere verspreiding en uitbreiding te vermijden.