Overslaan en naar de inhoud gaan
Your connection.

Financiering van de werken voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op het spoornet

Infrabel geeft er de voorkeur aan dat de organisatie van de werkzaamheden ten laste wordt genomen door de aangesloten kandidaat, in alle gevallen waarin deze oplossing mogelijk is en dit voor Infrabel en/of voor de aangesloten kandidaat geen grote nadelen met zich meebrengt  (behalve het deel van de werken voor de vertakking op het net waarvoor Infrabel veiligheidshalve en omwille van de coherentie van de topologie van de infrastructuren, minstens het toezicht over de werken moet verzekeren en de kost van het materieel financieren).

In het geval waarin Infrabel, om bijzondere (juridische, of andere) redenen, de prefinanciering van de uit te voeren werken voor zijn rekening zou moeten nemen, worden bijkomende garanties geëist. In dat geval zijn er drie opties (in volgorde van voorkeur):
 

  1. De aangesloten kandidaat kiest voor een terugbetaling aan Infrabel in schijven, bijvoorbeeld in functie van de vordering van de werkzaamheden. Deze mogelijkheid zal noodzakelijkerwijze afhangen van strikte invorderingsregels (termijnen en betalingsverplichtingen jegens Infrabel), die in de overeenkomst met de aangeslotene verduidelijkt moeten worden. Bij weigering om een factuur te betalen (een doorrekening aan de aangeslotene), behoudt Infrabel zich het recht voor om de werken stil te leggen en de terugbetaling te eisen van de eventuele annuleringskosten die de stopzetting van de werf, bovenop de onbetaalde facturen, met zich meebrengt. 
     
  2. De aangesloten kandidaat bezorgt een bankwaarborg, die verplicht de volgende 4 kenmerken moet bevatten: abstract, niet herroepbaar, onvoorwaardelijk en bruikbaar bij het eerste verzoek. Deze waarborg kan aangepast worden in functie van de verschillende fasen van het project, voor zover hij alle financiële verbintenissen die Infrabel voorafgaand aan de bekendmaking van werkzaamheden jegens een / meerdere derden (aannemers) moet aangaan, afdekt;
     
  3. Indien de aangesloten kandidaat niet zou kiezen voor één van beide voornoemde opties, verzekert Infrabel zich tegen de niet-betaling door de aangeslotene. De kost van deze verzekering moet voor aanvang van de werkzaamheden betaald worden door de aangesloten kandidaat. Indien de kredietverzekering niet de volledige kost van de transactie dekt, moet de aangesloten kandidaat op voorhand ofwel een (abstracte, niet herroepbare, onvoorwaardelijke en op het eerste verzoek bruikbare) bankwaarborg leveren voor het niet-gedekte bedrag, ofwel dit bedrag aan Infrabel betalen.