Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene privacyverklaring van Infrabel

Laatst herzien op 29 januari 2024
 

 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring (de "Verklaring" of de "Privacyverklaring") beschrijft hoe Infrabel persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verzamelt, gebruikt, raadpleegt of op enige andere manier verwerkt. Voor de toepassing van deze Privacyverklaring verwijst elke vermelding van "Infrabel", "wij" of "ons" naar Infrabel NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0869.763.267, met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, telefoonnummer 02/525.22.11, e-mailadres internet@infrabel.be. In alle situaties beschreven in deze Verklaring zal Infrabel uw Persoonsgegevens verwerken als een Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Infrabel contacteren op DPO@infrabel.be.

TUC RAIL is een dochtonderneming van Infrabel. De privacyverklaring van TUC Rail is vergelijkbaar met die van Infrabel. De laatste versie van de privacyverklaring van TUC Rail vindt u hier.

Wij zijn vastberaden om de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Deze Privacyverklaring dient dan ook om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen, definiëren en gebruiken die zou toelaten u te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens, online identificatiemiddelen zoals IP-adres of enige andere informatie die u aan ons bezorgt bij het gebruik van onze website of onze diensten.

We willen u dan ook vragen om even de tijd te nemen en deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen. Er worden verschillende gegevensverwerkingen in beschreven (onder andere met betrekking tot uw gebruik van onze website, het gebruik dat u maakt van onze contactformulieren en het gebruik van onze chatbot).

Onze "website" betekent onze hoofdwebsite www.infrabel.be en de sub-websites waarvoor geen specifieke privacyverklaring bestaat (zoals bijvoorbeeld www.info.infrabel.be of www.press.infrabel.be) of de externe websites die onze eigendom zijn en die naar deze privacyverklaring verwijzen (zoals bijvoorbeeld www.destrafsteploeg.be). Indien de betreffende website wel een privacyverklaring bevat, heeft die privacyverklaring voorrang boven deze (bijvoorbeeld www.jobs.infrabel.be en https://opendata.infrabel.be).

De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u hier. Het zal regelmatig worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in wettelijke vereisten, verwerking of nieuwe functies of diensten die wij kunnen toevoegen, weer te geven. Deze wijzigingen zullen worden bekendgemaakt via onze informatiekanalen (waaronder onze website) en zullen van kracht worden bij de bekendmaking ervan.
 

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Voor de toepassing van de Verklaring zal de term "Gegevensbeschermingswetgeving" verwijzen naar Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG"), alsook naar enige andere wetgeving en/of regulering die ingevoerd is op basis van de AVG en de e-Privacy wetgeving, of die deze of één van deze ten uitvoer brengt, wijzigt, vervangt of consolideert en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy.

Hieronder vindt u de details van de verschillende verwerkingen van Persoonsgegevens.
 

 1. WEBSITES, APPS EN SOCIALE MEDIA
 2. BUURTBEWONERS
 3. CAMERA'S
 4. SPOORVEILIGHEID
 5. COMMUNICATIE
 6. HUMAN RESSOURCES
 7. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Eens u ons uw Persoonsgegevens bezorgd hebt, kent de Gegevensbeschermingswetgeving u meerdere rechten toe. Behoudens wettelijke uitzonderingen kan u deze in principe kosteloos uitoefenen. Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld wanneer het voldoen aan een verzoek Persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of wanneer u ons vraagt om informatie te wissen waarvan we wettelijk verplicht zijn die te bewaren of die we bewaren op basis van onze gerechtvaardigd belangen.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u een verzoek indienen per email via DPO@infrabel.be of per brief als volgt: Infrabel, ter attentie van de Data Protection Officer, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel. Gelieve in dat geval een kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen, zodat wij u kunnen identificeren.

Mocht u nog onbeantwoorde bezorgdheden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. We moedigen u natuurlijk aan om in eerste instantie naar ons te komen maar in de mate dat dit recht op u van toepassing is bent u gerechtigd om rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te klagen.

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Overal waar we vertrouwen op uw toestemming zal u er op elk moment en op eigen initiatief voor kunnen kiezen om die toestemming in te trekken door ons hier te contacteren. Het intrekken van uw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór die intrekking niet aantasten.

RECHT VAN INZAGE EN RECTIFICATIE VAN UW GEGEVENS

U hebt het recht van inzage, evaluatie en rectificatie van uw Persoonsgegevens. U bent mogelijks gerechtigd om ons om een kopie te vragen van uw informatie, om deze te evalueren en/of te verbeteren. Indien u informatie wil rechtzetten zoals uw naam, e-mailadres, adres en/of enige andere gegevens of voorkeuren, kan u dit gemakkelijk doen door ons te contacteren. U mag ons bovendien vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die wij verwerken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

RECHT OP GEGEVENSWISSING

In overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht op wissing van uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring, in het geval deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden voor welke de gegevens initieel verzameld of verwerkt zijn, of in het geval u uw toestemming hebt ingetrokken of u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking beschreven in deze Privacyverklaring en geen enkele andere grondslag voor verwerking aanwezig is. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens gewist worden, kan een verzoek hiervoor indienen door ons te contacteren.  

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist. In zulk geval zullen we de verwerking beperken tot we in staat zijn om de juistheid van uw gegevens te controleren.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, onder andere wanneer uw Persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt verricht via geautomatiseerde procedés en gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die over u verwerkt worden te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere dienstverlener.
 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor uw Persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn onder meer (maar niet beperkt tot) encryptietechnieken, fysieke en IT-systeem toegangscontroles, vertrouwelijkheidsverplichtingen enz.

In het geval dat Persoonsgegevens gecompromitteerd zijn als gevolg van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, en wanneer zo'n inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van personen zullen we de noodzakelijke kennisgevingen doen zoals voorzien in de Gegevensbeschermingswetgeving.
 

 1. WELKE REGELS ZIJN OP KINDEREN VAN TOEPASSING?

Behoudens mits toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van een kind, in specifieke gevallen, verzamelen wij niet doelbewust Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 16 jaar en vragen hier ook nooit om.

Indien wij te weten zouden komen dat we Persoonsgegevens verzameld hebben van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Indien u denkt dat we informatie hebben of kunnen hebben van/over een kind onder de leeftijd van 16 jaar, gelieve ons te contacteren.
 

 1. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

We delen enkel informatie en maken informatie enkel bekend, inclusief aan Derden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw Persoonsgegevens zullen daarnaast ook gedeeld worden met overheidsinstanties en/of politiebeambten wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, wanneer zulks wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de juridische bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EER?

Voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring zullen uw gegevens doorgaans bewaard worden binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") en zullen zij slechts doorgegeven worden buiten de EER naar een land of naar landen waarvan de Europese Commissie erkend heeft dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden.In het geval dat uw gegevens toch zouden worden doorgegeven naar of bewaard zouden worden in een land buiten de EER dat niet erkend is een passend beschermingsniveau te bieden, zal Infrabel passende veiligheidsmaatregelen nemen om te garanderen dat de doorgifte voldoet aan de vereisten van de Gegevensbeschermingswetgeving.

Als u meer informatie wenst over hoe Infrabel het bovenstaande toepast in verband met uw Persoonsgegevens kan u ons altijd contacteren.
 

 1. HOE LANG ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig om de verwerkingsactiviteiten zoals opgesomd in deze Privacyverklaring te vervullen, zo lang als u op een andere manier werd meegedeeld of zo lang als toegelaten door de toepasselijke wetgeving.
 

 1. WAT GEBEURT ER ALS WE DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN?

Infrabel behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te actualiseren en/of te wijzigen. Wanneer dit een fundamentele wijziging van de verwerking met zich meebrengt of wanneer de wijzigingen relevant zijn voor de aard van de verwerking of relevant zijn voor u en uw gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden zullen wij uw aandacht hierop vestigen.
 

 1. HOE ONS TE CONTACTEREN?

Vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn steeds welkom en kunnen gericht worden aan:

DPO@infrabel.be

of

Infrabel N.V.
Data Protection Officer
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel